ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – ഗവ: യു പി സ്‌കൂൾ അരൂക്കുറ്റി – District Level Alopathy Medical Camp -Govt: U P School Arookkutty – 12 Nov 2017