ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – കോട്ടുവള്ളി ഗവ: യു പി സ്കൂൾ – DISTRICT LEVEL ALOPATHY MEDICAL CAMP -GOVT: U P KOTTUVALLY – 26 NOV 2017