ഏകാദശ രുദ്രാഭിഷേകം കീഴില്ലം സമിതി Eakadasha Rudrabhishekam Keezhillam Samithi – 11-Nov-2017