27 ) മത് ശ്രീ സത്യ സായി സംഗീതോത്സവം – വൈക്കം (Sri Sathya Sai Sangeetholsavam Vaikom) November 2017