ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – SNVS യു പി സ്കൂൾ ഏരൂർ , തൃപ്പൂണിത്തുറ – DISTRICT LEVEL ALOPATHY MEDICAL CAMP -SNVS U. P. SCHOOL , EROOR, TRIPUNITHURA – 25 NOV 2018