ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – ഓടമ്പള്ളി ഗവ: യു. പി സ്കൂൾ , പാണാവള്ളി – DISTRICT LEVEL ALOPATHY MEDICAL CAMP -GOVT: U. P. SCHOOL , ODAMPALLY, PANAVALLY – 11 NOV 2018