ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – പെരുമ്പാവൂർ ഒക്കൽ ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ – DISTRICT LEVEL ALOPATHY MEDICAL CAMP -GOVT: L. P. SCHOOL , OKKAL, PERUMBAVOOR – 10 DEC 2017