ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – മാളേകാട് ഗ്രാമം – പുതിയകാവ് – തൃപ്പൂണിത്തുറ – District Level Alopathy Medical Camp Malekaadu -Puthiyakavu – 22 Oct 2017