ഏകാദശ രുദ്രാഭിഷേകം നായരമ്പലം സമിതി Eakadasha Rudrabhishekam Nayarambalam Samithi – 28-Oct-2017

Rudrabhishekam being inaugurated by DP Sri Viswanathan